Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ
 1. Καταπολέμηση της φτώχειας προϋποθέτει τον εξορθολογισμό της κοινωνικής πολιτικής. Οι κοινωνικές παροχές πρέπει να συνδυάζονται πιο αποτελεσματικά με νέες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών και υποστήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας.
 2. Τα εισοδηματικά κριτήρια στη βάση των οποίων παραχωρούνται οι παροχές τέκνου και φοιτητών πρέπει να αντανακλούν την πραγματική οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Στα κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι δανειακές υποχρεώσεις για στεγαστικό δάνειο και οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 3. Απαιτείται εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας ώστε η κοινωνική πολιτική να είναι πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 4. Η ΔΕΟΚ υποστηρίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων βοηθημάτων. Καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια και να ψηφίσουν τον νόμο που έχει σαν βασική φιλοσοφία την παραχώρηση κινήτρων στον λήπτη δημόσιου βοηθήματος, ώστε το άτομο να απεξαρτηθεί από το επίδομα και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
 1. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραχώρηση κινήτρων για συγκράτηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 2. Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο και τη στελέχωση τους με προσοντούχο ειδικευμένο προσωπικό.
 3. Ανάπτυξη νέων σχεδίων για ενθάρρυνση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 4. Καταρτισμό στρατηγικού προγράμματος με στόχο την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
 5. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας από τους 6 στους 9 μήνες για να ενισχυθούν οι μακροχρόνια άνεργοι.
 6. Επιδότηση επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της έρευνας και της καινοτομίας που θα απευθύνονται στους νέους άνεργους πτυχιούχους.
 7. Παροχή στήριξης και οικονομικών διευκολύνσεων στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και στις οργανώσεις νεολαίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για δημιουργία κέντρων πληροφόρησης για την απασχόληση και κατάρτιση των νέων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
 8. Διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας ώστε όλοι οι νέοι να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα προαπαιτούμενα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 9. Εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση για όλους τους εργαζομένους, κύπριους και κοινοτικούς.
 10. Αναστολή για τρία χρόνια του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης κοινοτικών εργαζομένων ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το φαινόμενο της αντικατάστασης ντόπιου εργατικού δυναμικού με φτηνό εργατικό δυναμικό από την ΕΕ.
 11. Δημιουργία Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.
 1. Θεωρεί αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων για περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών και εξάλειψη των κινδύνων στην εργασία.
 2. Απαιτεί την στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα επίπεδα που απαιτεί η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου, με άμεση πρόσληψη Επιθεωρητών/τριων, ούτως ώστε να μπορεί το Τμήμα να ανταποκριθεί στις νέες και σύνθετες απαιτήσεις που επιβάλλουν τα νέα δεδομένα.
 3. Προτείνει την συνέχιση με εντατικότερους ρυθμούς, με ευθύνη των εργοδοτών και με την ουσιαστική υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συστηματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης των μελών των Επιτροπών Ασφαλείας.
 4. Απαιτεί να συσταθεί Επιστημονικό Κέντρο Έρευνας και Επιμόρφωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με τη συμμετοχή και συνεισφορά όλων των κοινωνικών εταίρων.
 5. Καλεί το Τμήμα Επιθεώρησης να ελέγχει αυστηρά την υποχρέωση των εργοδοτών, να καταρτίζουν σχέδιο εκτίμησης κινδύνου πριν την εκτέλεση οποιονδήποτε κατασκευαστικών έργων.
 6. Καλεί το Υπουργείο Εργασίας να προχωρήσει άμεσα σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους στην επεξεργασία και εφαρμογή νέας φόρμουλας για αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε συνθήκες καύσωνα και θερμικής καταπόνησης.
 7. Απαιτεί την εισαγωγή στον νόμο της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταρτίζουν τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους σε κλάδους υψηλού κινδύνου για θέματα ασφάλειας και υγείας.

 1. Διατήρηση της φιλοσοφίας και πλήρη εφαρμογή της ΑΤΑ που διασφαλίζει την αγοραστική δύναμη των μισθών, την εργατική ειρήνη και ομαλότητα στις εργασιακές σχέσεις.
 2. Την περιφρούρηση του θεσμού και την διατήρηση του στο σύστημα εργασιακών σχέσεων.
 3. Την παραχώρηση της ΑΤΑ σε όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.
 4. Την πιστή τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταβάλουν ΑΤΑ στους εργαζόμενους που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.
 1. Τονίζει την αποφασιστικότητα να αγωνιστεί για να περιφρουρήσει την μεγάλη μεταρρύθμιση του ΓεΣΥ.
 2. Δηλώνει την βαθιά του προσήλωση στις βασικές αρχές και στην φιλοσοφία του ΓεΣΥ που βασίζεται στην ισότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη.
 3. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την υφιστάμενη κατάσταση στα κρατικά νοσηλευτήρια και καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Κρατικών Νοσηλευτηρίων να προχωρήσουν στην άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθώς και στην ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και των δομών τους ώστε να αποτελέσουν ισχυρό πυλώνα παροχής υγείας στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ.