Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Οι όροι εργασίας των Εργοδοτούμενων σε Κέντρα Αναψυχής (οπουδήποτε καταναλώνονται ή παρασκευάζονται ποτά ή φαγητά) καθορίζονται από κανονισμούς τους οποίους εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.

 • Κάθε εργοδοτούμενος, ο οποίος εργάζεται σε κέντρο αναψυχής οφείλει να εφοδιαστεί, μέσω του εργοδότη του, με επαγγελματικό βιβλιάριο.
 • Κανένας εργοδότης δεν απασχολεί οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πέραν των 48 ωρών την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.
 • Η εργάσιμη εβδομάδα δεν αριθμεί πέραν των 6 ημερών.
 • Κανένας εργοδοτούμενος δεν εργάζεται υπερωριακά πέραν των 8 ωρών (συνολικά) την βδομάδα.
 • Εργασία μετά τη συμπλήρωση του κανονικού (ημερήσιου) ωραρίου θεωρείται υπερωρία και κάθε ώρα υπερωρίας πληρώνεται μια και μισή (1:1/2).
 • Κάθε εργοδοτούμενος σε κέντρο αναψυχής δικαιούται τις ακόλουθες αργίες επί πληρωμή:
  • 1 Ιανουαρίου
  • 6 Ιανουαρίου
  • Καθαρά Δευτέρα
  • 25 Μαρτίου
  • 1 Απριλίου
  • Μεγάλη Παρασκευή
  • Κυριακή του Πάσχα
  • Δευτέρα του Πάσχα
  • 1 Μαΐου
  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
  • 15 Αυγούστου
  • 1 Οκτωβρίου
  • 28 Οκτωβρίου
  • 25 Δεκεμβρίου
  • 26 Δεκεμβρίου

Νοείται ότι σε περίπτωση που εργοδοτούμενος κέντρου αναψυχής εργαστεί σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αργίες καταβάλλεται σ’ αυτόν χρηματική αποζημίωση όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2.

 • Κάθε εργοδοτούμενος απολαμβάνει κάθε βδομάδα, μια ημέρα αργίας επί πληρωμή.
 • Όλοι οι εργοδοτούμενοι δικαιούνται ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων.
 • Όλοι οι εργοδοτούμενοι, με προσκόμιση πιστοποιητικού ασθενείας από ιατρό, δικαιούνται άδεια ασθενείας, μετ’ απολαβών, ως ακολούθως:
 1. Εργοδοτούμενος με υπηρεσία πέραν των έξι μηνών, 15 ημέρες.
 2. Εργοδοτούμενος με υπηρεσία πέραν των τριών ετών, 28 ημέρες.

Νοείται ότι οι πρώτες τρεις ημέρες της άδειας είναι χωρίς απολαβές.

 • Κάθε  μισθωτή δικαιούται άδεια μητρότητας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου του 1997 έως 2011.
 • Η προειδοποίηση που δίνεται σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης είναι:
 1. Για εργοδοτούμενο με υπηρεσία μέχρι ενός έτους, 8 ημέρες.
 2. Για εργοδοτούμενο με υπηρεσία πάνω από ένα έτος, που δεν ξεπερνά όπως τα δύο έτη, 14 ημέρες.
 3. Για εργοδοτούμενο με υπηρεσία πάνω από δύο έτη, 28 ημέρες.

Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που εργοδοτούμενος επιθυμεί να υποβάλει παραίτηση.

 • Κάθε εργοδότης οφείλει να έχει αναρτημένους σε περίοπτη θέση μέσα στο κέντρο αναψυχής πίνακες που να αναγράφουν: α) το πρόγραμμα υπηρεσίας των υπαλλήλων, β) την κατανομή του δικαιώματος υπηρεσίας, και γ) την ετήσια άδεια των εργοδοτουμένων.
 • Ο βασικός μισθός σημαίνει τον βασικό μισθό με το εκάστοτε καταβαλλόμενο τιμαριθμικό επίδομα.

Δικαίωμα Υπηρεσίας

 • Το δικαίωμα υπηρεσίας που ανέρχεται στο 10% χρεώνεται από τον εργοδότη σε κάθε λογαριασμό των πελατών.  Στα κέντρα που παρέχονται υπηρεσίες ταχείας εστίασης το δικαίωμα ανέρχεται στο 7%. Από το δικαίωμα υπηρεσίας μπορεί να αφαιρεθεί ένα ποσοστό 5% για σπασίματα.
 • Το δικαίωμα υπηρεσίας κατανέμεται ανάλογα με τις μονάδες που δικαιούται κάθε εργοδοτούμενος σύμφωνα με τη θέση που κατέχει στο κέντρο αναψυχής.
 • Κάθε εργοδότης δύναται να συμφωνήσει με τους εργοδοτούμενους ένα εγγυημένο ποσό δικαιώματος υπηρεσίας το οποίο αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.