Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Ο εθνικός κατώτατος μισθός καθορίστηκε με βάση τα περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διατάγματα του 2022 και 2023


Σύμφωνα με τα εν λόγω Διατάγματα:

α) Κάθε εργοδοτούμενος ο οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει μηνιαίο μισθό ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα €1000 ακαθάριστα. Εργοδοτούμενος/η που είτε πριν την 1η Ιανουαρίου 2024 είτε μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 δεν έχει συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, από την 1η Ιανουαρίου 2024 πρέπει να λαμβάνει μηνιαίο μισθό τουλάχιστον €900 ακαθάριστα για πλήρη απασχόληση, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς απασχόλησης. 

β) Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση των εν λόγω Διαταγμάτων, σύμφωνα με συλλογική σύμβαση, συμφωνία ή πρακτική. 

γ) Oι διατάξεις των εν λόγω Διαταγμάτων δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία, καθώς και για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023. Από την 01.06.2023, τέθηκε σε ισχύ το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π. 268/2023). Για περισσότερες πληροφορίες για το ύψος του μισθού κάθε επαγγελματικής κατηγορίας που καλύπτεται από το σχετικό Διάταγμα πατήστε εδώ.

δ) Σημειώνεται ότι, θεσμοθετείται μηχανισμός αναπροσαρμογής ο οποίος τίθεται σε ισχύ για την πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του Διατάγματος του 2022, την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής θα τίθεται σε εφαρμογή κάθε 2 χρόνια. 

Για να δείτε τα Διατάγματα πατήστε εδώ