Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Σκοπός του Νόμου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησης και έχει εφαρμογή σε όλες τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων (δημόσιες & ιδιωτικές) με κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όχι.

Δικαιώματα εργαζομένων

Υποχρέωση του νέου εργοδότη να διατηρήσει τους υφιστάμενους όρους εργασίας (σύμβαση, συμφωνία) μέχρι ενός έτους.

Απολύσεις και καταγγελία της Σύμβασης

Η μεταβίβαση από μόνη της δε συνιστά λόγω απόλυσης. Νόμιμες απολύσεις μπορούν να προκύψουν αφού μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες πλεονασμού.

Εκπροσώπηση των εργαζομένων

Η εκπροσώπηση και η άσκηση του λειτουργήματος από τους εκπροσώπους των εργαζομένων διατηρούνται με τους ίδιους όρους.

Πληροφόρηση και διαβούλευση

Υποχρέωση εργοδότη να πληροφορήσει τους εργαζόμενους:

  • Ημερομηνία μεταβίβασης
  • Λόγοι μεταβίβασης
  • Συνέπειες μεταβίβασης για τους εργαζόμενους (νομικές, οικονομικές και κοινωνικές)
  • Μέτρα που θα ληφθούν για τους εργαζόμενους

Σε περίπτωση αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να προβεί σε διαβούλευση με τους εργαζόμενους έγκαιρα και πριν την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.