Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ
 1. Καταπολέμηση της φτώχειας προϋποθέτει τον εξορθολογισμό της κοινωνικής πολιτικής. Οι κοινωνικές παροχές πρέπει να συνδυάζονται πιο αποτελεσματικά με νέες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών και υποστήριξη της επαγγελματικής κινητικότητας.
 2. Τα εισοδηματικά κριτήρια στη βάση των οποίων παραχωρούνται οι παροχές τέκνου και φοιτητών πρέπει να αντανακλούν την πραγματική οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Στα κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι δανειακές υποχρεώσεις για στεγαστικό δάνειο και οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 3. Απαιτείται εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας ώστε η κοινωνική πολιτική να είναι πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 4. Η ΔΕΟΚ υποστηρίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων βοηθημάτων. Καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια και να ψηφίσουν τον νόμο που έχει σαν βασική φιλοσοφία την παραχώρηση κινήτρων στον λήπτη δημόσιου βοηθήματος, ώστε το άτομο να απεξαρτηθεί από το επίδομα και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
 1. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παραχώρηση κινήτρων για συγκράτηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 2. Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο και τη στελέχωση τους με προσοντούχο ειδικευμένο προσωπικό.
 3. Ανάπτυξη νέων σχεδίων για ενθάρρυνση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 4. Καταρτισμό στρατηγικού προγράμματος με στόχο την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.
 5. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας από τους 6 στους 9 μήνες για να ενισχυθούν οι μακροχρόνια άνεργοι.
 6. Επιδότηση επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της έρευνας και της καινοτομίας που θα απευθύνονται στους νέους άνεργους πτυχιούχους.
 7. Παροχή στήριξης και οικονομικών διευκολύνσεων στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και στις οργανώσεις νεολαίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων για δημιουργία κέντρων πληροφόρησης για την απασχόληση και κατάρτιση των νέων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
 8. Διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής πείρας ώστε όλοι οι νέοι να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα προαπαιτούμενα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
 9. Εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση για όλους τους εργαζομένους, κύπριους και κοινοτικούς.
 10. Αναστολή για τρία χρόνια του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης κοινοτικών εργαζομένων ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το φαινόμενο της αντικατάστασης ντόπιου εργατικού δυναμικού με φτηνό εργατικό δυναμικό από την ΕΕ.
 11. Δημιουργία Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας.
 1. Στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα επίπεδα που απαιτεί η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου, με άμεση πρόσληψη Επιθεωρητών/τριών. Η ενίσχυση τους με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό ούτως ώστε να μπορεί το Τμήμα να ανταποκριθεί στις νέες και σύνθετες απαιτήσεις που επιβάλλουν τα νέα δεδομένα.
 2. Τροποποίηση του Νόμου για τις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους δουλειάς με τρόπο που τα μέλη των Επιτροπών να έχουν πραγματικές εξουσίες και να προστατεύονται επαρκώς από οποιανδήποτε δυσμενή μεταχείριση από μέρους του εργοδότη τους.  Τέτοιος τρόπος είναι η απαγόρευση απόλυσης του μέλους της Επιτροπής μέχρι και 2 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του.
 3. Να συνεχίσει με εντατικότερους ρυθμούς, με ευθύνη των εργοδοτών και με την ουσιαστική υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συστηματική εκπαίδευση-κατάρτιση των μελών των Επιτροπών Ασφάλειας και αυτό ακολούθως να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς και στις Τεχνικές Σχολές, στα Συστήματα Μαθητείας και στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).
 4. Να συσταθεί Επιστημονικό Κέντρο Έρευνας και Επιμόρφωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με τη συμμετοχή και συνεισφορά όλων των κοινωνικών εταίρων.
 5. Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική δημοσίευση πορισμάτων ερευνών που γίνονται για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα καθώς και εισηγήσεις.

Η ΔΕΟΚ υποστηρίζει τη στρατηγική 2013-2020 για την Ασφάλεια και Υγεία που καθορίστηκε από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας,  η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους πιο κάτω στόχους:

 

 1. Την ανάγκη για επικέντρωση των προσπαθειών στις επαγγελματικές ασθένειες και στα μέτρα πρόληψής τους.  Ειδικότερη αναφορά γίνεται στις μυοσκελετικές παθήσεις, το εργασιακό άγχος και στους καρκίνους που προκαλούνται κυρίως από τη χρήση τοξικών χημικών ουσιών.
 2. Την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας όχι μόνο για την προστασία των εργαζόμενων αλλά και για τη διασφάλιση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού.
 3. Την προώθηση απλοποίησης της νομοθεσίας χωρίς όμως τη χαλάρωση των απαιτούμενων απαιτήσεων Ασφάλειας και Υγείας.
 4. Τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου.
 5. Την προώθηση της έρευνας ειδικότερα σε νέες τεχνολογίες όπως είναι η ανακύκλωση και η νανοτεχνολογία, τις δημογραφικές αλλαγές και τις αλλαγές στην απασχόληση καθώς και στη σχέση μεταξύ παραγωγικότητας και εργασιακής ζωής.
 6. Την προώθηση της κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας.
 7. Την ενσωμάτωση των θεμάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστημάτων.
 8. Την προώθηση διεθνών συνεργασιών στον Τομέα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
 9. Την ανάγκη υποβοήθησης των μικτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση απλών και λειτουργικών εργαλείων (π.χ εργαλεία εκτίμησης κινδύνου).
 1. Την περιφρούρηση του θεσμού και τη διατήρηση του μέσα στο σύστημα εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών συμβάσεων.
 2. Την πιστή τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταβάλλουν ακέραια την ΑΤΑ στους εργαζομένους.
 3. Την παραχώρηση της ΑΤΑ σε όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα, που δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις.

 1. Να επιταχύνουν άμεσα όλες τις διαδικασίες για να δρομολογήσουν την εισαγωγή και εφαρμογή του ΓεΣΥ το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τον Ιούνιο του 2015 όπως έχει αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2012.
 2. Να εφαρμόσουν μέτρα για την στήριξη και αναδιοργάνωση/διοικητική προετοιμασία των κρατικών νοσηλευτηρίων ώστε να διαδραματίσουν αποτελεσματικότερα τον ρόλο τους σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και λειτουργίας του ΓεΣΥ.
 3. Να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια από τον τεράστιο φόρτο εργασίας που προκάλεσε η οικονομική κρίση.