Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Λόγοι Νόμιμης Απόλυσης

 1. Παράληψη εργαζόμενου να εκτελέσει την εργασία του κατά ευλόγως ικανοποιητικό τρόπο.
 2. Ο εργαζόμενος κατέστη πλεονάζων.
 3. Λόγοι ανωτέρας βίας.
 4. Λήξη σύμβασης απασχόλησης τακτής περιόδου.
 5. Συμπλήρωση συντάξιμης ηλικίας.
 6. Συμπλήρωση ηλικίας αφυπηρέτησης.
 7. Διαγωγή εργαζομένου που τον καθιστά υποκείμενο απόλυσης χωρίς προειδοποίηση.

Απόλυση που γίνεται για οποιοδήποτε άλλο λόγο από τους πιο πάνω συνιστά παράνομη απόλυση.

Προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης

Περίοδος συνεχούς απασχόλησης (εβδομάδες)Ελάχιστη προειδοποίηση (εβδομάδες)
26 – 51 1
52 – 103 2
104 – 155 4
156 – 207 5
208 – 259 6
260 – 311 7
312 και άνω 8

 

 • Εργαζόμενος που απολύεται εντός της δοκιμαστικής περιόδου (η οποία μπορεί να διαρκεί μέχρι και 2 χρόνια) τότε δε δικαιούται προειδοποίηση.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου προειδοποίησης και μετά από συμφωνία με τον εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του με απολαβές μέχρι και 8 ώρες την εβδομάδα, με σύνολο τις 40 ώρες για ολόκληρη την περίοδο προειδοποίησης, για να βρει δουλειά.
 • Η περίοδος προειδοποίησης δεν μπορεί να συντρέχει με την ετήσια άδεια το υπόλοιπο της οποίας ο εργαζόμενος δικαιούται να πληρωθεί.
 • Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να πληρώσει στον εργαζόμενο τα ημερομίσθια που αναλογούν στην υπολειπόμενη περίοδο προειδοποίησης (ή σε ολόκληρη) και να του ζητήσει να αποχωρήσει αμέσως.
 • H παροχή προειδοποίησης σε εργαζόμενο ο οποίος απουσιάζει από την εργασία του ενόσω είναι με άδεια ασθενείας απαγορεύεται για περίοδο 6 μηνών από την πρώτη ημέρα της απουσίας του.

Δικαίωμα σε αποζημίωση

Αποζημίωση επιδικάζεται στην περίπτωση παράνομης απόλυσης από τον εργοδότη ή εξαναγκασμού σε παραίτηση όπου η απασχόληση τερματίζεται με πρωτοβουλία του εργαζόμενου λόγω της συμπεριφοράς του εργοδότη.

Το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης ισούται με το ποσό που θα ελάμβανε ο εργαζόμενος εάν ήταν πλεονάζων και το μέγιστο ισούται με 2 ετών μισθούς.

Δικαίωμα σε πιστοποιητικό από τον εργοδότη

Ο εργαζόμενος δικαιούται κατά τον τερματισμό της απασχόλησής του, για οποιοδήποτε λόγο, να ζητήσει από τον εργοδότη του πιστοποιητικό με τις ημερομηνίες που εργάστηκε και το είδος ή τα είδη εργασίας που εκτελούσε. Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει αυτό το πιστοποιητικό όταν του ζητηθεί και δεν μπορεί συμπεριλάβει σε αυτό οποιοδήποτε δυσμενές σχόλιο ή αναφορά για τον εργαζόμενο.

Πλεονασμός

Ένας εργαζόμενος θεωρείται απολυμένος λόγο πλεονασμού όταν:

 1. Ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει την επιχείρηση στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος.
 2. Ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει την επιχείρηση στον τόπο που απασχολείται ο εργαζόμενος.
 3. Ένεκα οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης:
  1. Εκσυγχρονισμός, μηχανοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στις μεθόδους παραγωγής ή οργανώσεως η οποία ελαττώνει τον αριθμό των αναγκαίων εργαζομένων.
  2. Αλλαγές στα προϊόντα ή στις μεθόδους παραγωγής ή στις αναγκαίες ειδικότητες των εργαζομένων.
  3. Καταργήσεις τμημάτων.
  4. Δυσκολίες στην τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά ή πιστωτικές δυσκολίες.
  5. Έλλειψη παραγγελιών ή πρώτων υλών.
  6. Έλλειψη μέσων παραγωγής.
  7. Περιορισμός του όγκου της εργασίας ή της επιχείρησης.

Συνθήκες πληρωμής και συνθήκες ακύρωσης πληρωμής από το ΤΠΠ

Για να δικαιούται ένας υπάλληλος πληρωμή για λόγους πλεονασμού από το ΤΠΠ πρέπει να συντρέχουν όλες οι πιο κάτω συνθήκες:

 1. Να μην έχει συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία.
 2. Να υπάρχει συνεχής απασχόληση στον ίδιο εργοδότη για τουλάχιστο 104 εβδομάδες. Υπάλληλος με μικρότερη υπηρεσία μπορεί να είναι πλεονάζων αλλά δεν δικαιούται πληρωμή.
 3. Ο τερματισμός της απασχόλησης να έγινε από τον εργοδότη.

(α)Εάν πριν τον πλεονασμό προσφερθεί από τον εργοδότη άλλη κατάλληλη εργασία και ο εργαζόμενος παράλογα αρνηθεί, τότε δεν δικαιούται πληρωμή από το ΤΠΠ.

(β)Η σύμβαση απασχόλησης διακόπηκε λόγω αλλαγής εργοδότη και ο νέος εργοδότης ανανέωσε την υφιστάμενη σύμβαση απασχόλησης

(γ)Ο εργοδότης είναι εταιρεία και μεταθέτει τον εργαζόμενο σε κατάλληλη απασχόληση σε άλλη εταιρεία με την οποία είναι συνδεδεμένη (θυγατρική η μία της άλλης ή και οι δύο θυγατρικές μιας τρίτης).

(δ)Πριν τον τερματισμό της απασχόλησης, άλλος εργοδότης που είναι εταιρεία στην οποία ο προηγούμενος εργοδότης είναι κύριος μέτοχος ή ασκεί ουσιαστικό έλεγχο (έστω και αν οι δύο εταιρείες δεν θεωρούνται ως συνδεδεμένες), προσφέρει στον εργαζόμενο κατάλληλη απασχόληση.

Καθορισμός ύψους πληρωμής Πλεονασμού

Έτη συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότηΕβδομάδες πληρωμής ανά έτος υπηρεσίας
μέχρι 4 2
5 -10 2,5
11 – 15 3
16 – 20 3,5
21 – 25 4

Σε περίπτωση που εργαζόμενος απασχολείτο εποχιακά για περίοδο τουλάχιστον 26 εβδομάδων το χρόνο δικαιούται πληρωμή λόγω πλεονασμού.